Dentiss Logo

İşyeri Açma Ruhsatı ile İlgili Bilgi Notu

İstanbul Dişhekimleri Odası, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması gerekliliği konusu ile ilgili değerlendirme ve Danıştay 8. Dairesi’nin kararını yayınladı.
28.08.2014       15.46.38
İstanbul Dişhekimleri Odası, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması gerekliliği konusu ile ilgili değerlendirme ve Danıştay 8. Dairesi’nin kararını yayınladı. Yönetim Kurulu’nun İşyeri açma ruhsatı ile ilgili yayınladığı bilgi notunu aşağıda okuyabilirsiniz. 


İŞYERİ AÇMA RUHSATI İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU:


Muayenehaneler uzunca bir süre, sadece İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili Oda’ya bildirimde bulunarak açılabilirken; 2005 yılında çıkartılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm, belediyeler tarafından içinde muayenehanelerin de bulunduğu sağlık kuruluşlarının da işyeri açma ruhsatına tabi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Bu yöndeki yorumların hukuka uygun olmadığı şeklindeki değerlendirmeler ve açılan davalar üzerine 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.


Yapılan bu değişiklikle, önceden “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” şeklinde olan fıkraya, bu cümleden sonra gelmek üzere, “İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" ibaresi eklenmiştir.


Böylelikle aralarında muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve özel hastaneler gibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olmayan işyerleri hakkında da bu yönetmeliğin uygulanacağı öngörülmüş, üst hukuk normlarına aykırı bir şekilde Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği ruhsatla açılan sağlık kuruluşlarının belediyeden işyeri açma ruhsatı almadan açılması engellenmiş, sağlık kuruluşlarından işyeri izin harcı alınması da mümkün hale getirilmiştir.


Söz konusu düzenlemeye karşı Türk Dişhekimleri Birliği’nin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği de dava açmış; Danıştay tarafından önce yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ancak itiraz üzerine karar kaldırılmış; sonrasında da davanın reddine karar verilmiştir.


Yönetmelikle getirilen bu değişikliğin hangi sağlık kuruluşlarına uygulanacağı, mevcut sağlık kuruluşlarının da bu ruhsatı almak zorunda olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Yönetmeliğin geçici maddesindeki, “Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz” hükmü uyarınca; Yönetmelikle, muayenehaneler ve özel sağlık kuruluşlarına getirilen işyeri açma ruhsatı alma zorunluluğunun, ancak bu zorunluluğun getirildiği 13.4.2007 tarihinden sonra açılan işyerlerine uygulanabileceği düşünülmektedir.


İşyeri açma ruhsatı almadığı için faaliyetten men edilen bir güzellik merkezinin açtığı davada Danıştay 8. Dairesi tarafından 10.06.2009 tarihinde verilen bir kararda da “…Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 27.3.2006 tarihli Uygunluk Belgesi ile faaliyete geçen işyerinin, bu tarihten sonra 13.04.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle getirilen kurallara tabi tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı…” değerlendirmesinde bulunulmuştur.


Bu durumda, söz konusu yargı kararı da dikkate alınarak işyeri açma ruhsatı alınması zorunluluğunun ancak 13.04.2007 tarihinden sonra açılan işyerlerine uygulanması şeklinde yapılması gereklidir.


13.04.2007'den önce açılmış sağlık kuruluşlarından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı istenmesi halinde Odamızın dava açma yetkisi olmadığından meslektaşlarımızın bireysel olarak dava açmaları uygun olacaktır.


Bu konuda açılacak dava/davaları meslektaşlarımız adına Odamız Hukuk Bürosu takip edecektir.


Diğer yandan, dişhekimlerinin muayenehanelerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasının zorunlu tutulması ve bunun için de kat maliklerinin tamamının muvafakatının istenmesine ilişkin işlem ve uygulamaların önüne geçilebilmesi için Türk Dişhekimleri Birliğince ilgili gerekli yasa teklifleri hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiş ise de bugüne kadar yasalaşması sağlanabilmiş değildir.Danıştay 8. Dairesi’nin kararını okumak için http://www.ido.org.tr/haber_goster.php?haber_id=863 linkinden ilgili dosyayı indirebilirsiniz.YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.