Dentiss Logo

Muayenehane Standartlarına İlişkin Danıştay'ın Yeni Kararı

İstanbul Dişhekimleri Odası, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler üzerine Danıştay 15. Dairesi’nin muayenehane standartları konusunda verdiği kararın dişhekimleri için de emsal taşıdığını belirterek konu ile ilgili değerlendirme ve Danıştay 15. Dairesi’nin kararını yayınladı.
04.09.2014       18.12.01
İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler üzerine İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda Danıştay 15. Dairesince yönetmeliğin pek çok maddesi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

Bu defa da İstanbul’da ilgili yönetmelik hakkında açılan davada yine Danıştay 15.Dairesi muayenehane açmak için şart koşulan “depreme dayanıklılık raporu ve yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair belgenin” istenemeyeceği kararını vermiştir.  Danıştay 15 Dairesi’nin verdiği bu yeni karar da tabipler tarafından açılan sağlık kuruluşlarına ilişkindir. Ancak, muayenehane standartları konusunda verilen bu kararlar meslektaşlarımız açısından da emsal niteliğindedir.


Gerekçeli kararda; Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları ile açılmaları sırasında istenecek belgeleri belirleme konusunda düzenleme yapmaya yetkili olduğu ancak Bakanlığın bu yetkisini kullanıp istenecek belgeleri belirlerken muayenehanede yürütülen işin niteliği ve hizmet gerekleriyle bağlı olduğu, muayenehanelerin herhangi bir binanın iş yeri olarak çalıştırılmasına engel teşkil etmeyen, bağımsız bir bölümünde açılabilen, kendine özgü birinci basamak sağlık kuruluşları olduğu açıkça ifade edilmiştir.


Kararda, yönetmeliğin; giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanların imar kanununa göre düzenleneceğini söyleyen 12/D maddesinin f fıkrası iptal edilmiş, gerekçede, muayenehane faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından, faaliyetin niteliği gereği zorunluluk taşımayan bu şartlara uyulup uyulmadığının Sağlık Bakanlığı’nca aranamayacağı vurgulanmıştır.


Yine gerekçeli kararda; depreme dayanıklılık raporunun ve yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair istenen belgelerin muayenehanenin bulunduğu binanın tamamına ilişkin bir düzenleme içerdiği, muayenehane açacak kişiler açısından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki hükümlerin de ötesinde bir yükümlülük getirilmesinin hizmetin gereklerine uygun olmadığı gibi sağlık hizmetinin sunumunu da zorlaştıracak nitelikte olduğu belirtilmiştir.


Danıştay 15. Dairesi’nin yeni kararı ve gerekçeleri aşağıdadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.


İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim KuruluDanıştay 15. Dairesi’nin yeni kararı:
http://www.ido.org.tr/lib_upload/files/danistaykarari.pdf

Gerekçeler:
http://www.ido.org.tr/lib_upload/files/depremveyanginkosullari(1).pdf


YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.