Dentiss Logo

Malpraktis Davalarında Yeni Dönem

Hekim ve diş hekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getiren Tebliğ hükümleri, kesin olarak iptal edildi. Sigortacı ile sigortalının menfaatlerinin çatışabileceği bu tür davalarda, sigortalı hekim, avukatını kendi belirleyebilecek.
08.09.2021       10.57.34

16.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile hekim ve diş hekimlerine karşı açılan malpraktis davalarının bütün kontrolü sigorta şirketlerine verilmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) birlikte açtığı davada, malpraktis davalarında, sigortacının bütünüyle davaya el koymasını ve kendi menfaatleri doğrultusunda davayı yürütmesini sağlamak, bu amaca hizmet edecek şekilde sigortalıya zorunlu avukat atamak şeklinde nitelenebilecek hükümlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti.

Danıştay 15. Daire, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli koşulların gerçekleşmediğine karar verdi. Bu Karara, TDB ve TTB’nin ortak itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sigortalının avukat seçme hakkının sınırlandırılmasının ancak yasal düzenleme ile yapılabileceği ve bu tür davalarda sigortacı ile sigortalının menfaatlerinin çatışabileceği, bu bakımdan sigortalının avukatının sigortacı tarafından belirlenmesinin ve sigortalının bu avukata vekalet vermesi halinde yargılama giderlerinin ödeneceği yolundaki düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu saptayarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

REKLAM

İşbölümü kararları sebebiyle dosyanın devredildiği 10. Daire tarafından davanın idare edilmesi yetkisinin taraflarda olduğu ve sigortalının avukatını tayin etme hakkının sigortacı tarafından sınırlandırılamayacağı gerekçeleriyle iptal kararı verildi.

Bu karara karşı davalılar tarafından yapılan temyiz başvurusu da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesin olarak reddedilerek hekim ve diş hekimlerinin, malpraktis davalarında kendi belirleyecekleri avukat ile davayı yürütmelerinin önündeki engel tamamen kaldırılmış oldu.

Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği


YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.